Publicaţii‎ > ‎

Particularitățile organizării contabilității operațiunilor de plasarea riscurilor în asigurare

postat 18 mai 2017, 07:13 de Utilizator necunoscut
În condițiile de instabilitate economico-financiare și risc sporit se intensifică necesitatea de protejare a proprietății patrimoniale, deci crește cererea la produsele de asigurare. Numai în 2010 comparativ cu 2009 valoarea primelor brute subscrise din asigurarea directă crește de la 813,19 mln. lei la 913,53 mln. lei, ceea ce reprezintă o creștere de 112,34%.

Astfel apare necesitatea perfecționării pieții asigurărilor. Un pas important în acest sens este apariția unor noi participanți ai acestui segment, adică a intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări. Aceștia joacă un rol central în distribuirea produselor de asigurare și reasigurare.

Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (în continuare Lege cu privirea la asigurări), activitatea brokerilor şi agenţilor de asigurare nu era supusă autorizării şi supravegherii.

Ca urmare a operării modificărilor legislative, a fost introdusă licenţierea brokerilor de asigurare şi au fost stabilite anumite cerinţe faţă de activitatea acestora şi a agenţilor de asigurare. În prezent pe teritoriul Republicii Moldova activează 64 (luna mai 2011) de brokeri de asigurare și/sau reasigurare. 

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la asigurări activitate de intermediere în asigurări şi/sau în reasigurări este activitate care constă din prezentarea sau propunerea contractelor de asigurare şi/sau de reasigurare, din alte acţiuni de pregătire a încheierii unor astfel de contracte, din încheierea lor, sau de contribuţie la gestionarea contractelor, în special în cazul solicitării de daune. Aceste activităţi nu se consideră de intermediere în asigurare şi/sau în reasigurare în cazul în care sânt îndeplinite de un asigurător sau de un angajat al lui care acţionează sub responsabilitatea asigurătorului. Nu se consideră activităţi de intermediere în asigurări şi/sau în reasigurări nici următoarele: furnizarea ocazională de informaţii, în contextul unor alte activităţi profesionale al căror scop nu rezidă în oferirea de asistenţă clienţilor în vederea încheierii sau administrării unui contract de asigurare şi/sau reasigurare, administrarea daunelor unui asigurător (reasigurător) la nivel profesional şi nici compensarea daunelor şi evaluarea de către un expert a solicitărilor de daune. 

Pe când intermediarii în asigurări sânt persoanele fizice sau juridice ce desfăşoară activitate de intermediere în asigurări în schimbul unei remuneraţii şi au calitatea de brokeri de asigurare sau de agenți de asigurare.

Agentul de asigurare este persoana fizică sau juridică ce desfăşoară activitatea profesională în baza mandatului acordat de asigurător, având dreptul să încheie, în numele şi din contul asigurătorului, contracte de asigurare cu terţii, conform condiţiilor stipulate în contractul de mandat, fără să aibă calitatea de asigurător, reasigurator sau de broker de asigurare şi/sau de reasigurare.

Brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare este persoana juridică înregistrată în Republica Moldova care negociază pentru clienţii săi persoane fizice sau persoane juridice, asiguraţi (reasiguraţi) sau potenţiali asiguraţi (reasiguraţi), încheierea de contracte de asigurare (reasigurare) şi care acordă asistenţă pe durata derulării contractelor sau în legătură cu regularizarea daunelor, după caz. 

Pentru 2010 valoarea primelor de asigurări intermediate de brokerii în asigurări au constituit 21,49% (196,27: 913,53 mln. lei) din total prime de asigurare subscrise.

Odată cu creșterea numărului intermediarilor în asigurări și în conformitate cu cerințele Art. 49, alin. (8) al Legii cu privire la asigurări apare necesitatea constituirii unui cadru normativ, care ar reglementa modul de ținere a evidenții contabile al acestui sector, dat fiind faptul ca activitatea de intermediere în asigurări se caracterizează printr-un șir de particularități. În continuare vom analiza modul de contabilizare și documentare a operațiunilor economice legate de încheierea contractelor de asigurare. Evidența contabilă a operațiunilor de intermediere în asigurări, trebuie efectuate în așa mod încât aceasta să furnizeze informația necesară pentru: 
    a) evidența decontărilor cu asigurații, atât persoane fizice cât și persoane juridice; 
    b) evidența decontărilor cu asistenții în brokeraj; 
    c) evidența decontărilor cu companiile de asigurări; 
    d) întocmirea raportului privind activitatea de bază a intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări și raportului privind activitatea intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări prin personal propriu, asistenţi în brokeraj şi/sau subagenţi.

Pentru atingerea scopului pus în față propunem deschiderea grupelor și următoarelor conturi și subconturi a contabilității de gestiune și a conturilor extrabilanțiere: 
 • Grupa 86 „Intermediere în asigurări”: 
  • 861 „Plasarea riscurilor în asigurare/reasigurare”:
   • 861.1 „Prima brută subscrisă intermediată”, subcont cu caracter de pasiv;
   • 861.2 „Prima brută subscrisă intermediată de asistenții în brokeraj”, subcont cu caracter de activ;
   • 861.3 „Prima brută subscrisă încasată direct de asigurător”, subcont cu caracter de activ. 
 • Grupa 96 „Prima de asigurare subscrisă”: 
  • 961 „Prima subscrisă prin personal propriu”;
  • 962 „Prima subscrisă prin asistenți”.
Prin urmare, se vor întocmi următoarele înregistrări contabile:

1. Încheierea contractelor de asigurare
La etapa data are loc semnarea contractului de asigurare și eliberarea poliței de asigurare. Valoarea polițelor de asigurare pe contractele intermediate timp de o perioadă de gestiune, de regulă o lună calendaristică, se acumulează în creditul contului 861 „Plasarea riscurilor în asigurare/reasigurare”, subcontul 861.1 „Prima brută subscrisă intermediată”.
În dependență de modul de achitare putem delimita următoarele situații:
 • Prima de asigurare urmează a fi achitată la intermediarul de asigurări – în cazul dat se formează creanța asiguratului față de acesta, pentru persoanele juridice intermediarul în asigurări eliberează factura la valoarea primei subscrise pe contractul de asigurare încheiat:
        Debit contul 229 „Alte creanțe pe termen scurt”, subcontul 229.5 „Creanțele pe termen scurt pe contractele de asigurare”
        Credit contul 861 „Plasarea riscurilor în asigurare/reasigurare”, subcontul 861.1 „Prima brută subscrisă intermediată” 
 • Prima de asigurare urmează a fi achitată direct la asigurător – în cazul dat intermediarul în asigurări nu formează creanța clientului și respectiv și factura va fi eliberată de către beneficiarul plății, adică de asigurător, respectiv urmează a efectua următoarea înregistrare contabilă:
        Debit contul 861 „Plasarea riscurilor în asigurare/reasigurare”, subcontul 861.3 „Prima brută subscrisă încasată direct de asigurător”
        Credit contul 861 „Plasarea riscurilor în asigurare/reasigurare”, subcontul 861.1 „Prima brută subscrisă intermediată”

Datorită înregistrării date intermediarul de asigurări dispune de o informație completă, astfel știe cu exactitate ce contracte au fost achitate la asigurător și în ce cuantum. Un alt avantaj al acestei înregistrări este acumularea informație necesară pentru întocmirea rapoartelor specializate prezentate de intermediari trimestrial până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune.

Prima de asigurare urmează a fi achitată la asistent – similar cazului precedent, aici se utilizează un cont suplimentar pentru colectarea valorii totale a primelor de asigurare intermediate de asistent, care ulterior în baza actului de îndeplinire a lucrărilor de intermediere în asigurări și a facturii eliberate de broker va trece în contul datoriei asistentului (operațiunea 3). Asigurații care au efectuat achitarea la asistent vor primi de la acesta factura. Brokerul, respectiv va efectua următoarea înregistrare contabilă:
        Debit contul 861 „Plasarea riscurilor în asigurare/reasigurare”, subcontul 861.2 „Prima brută subscrisă intermediată de asistenții în brokeraj”
        Credit contul 861 „Plasarea riscurilor în asigurare/reasigurare”, subcontul 861.1 „Prima brută subscrisă intermediată”

Înregistrările de mai sus sunt efectuate fără a lua în considerație de cine au fost intermediate contractele de asigurare, de personalul propriu al intermediarului sau de asistenții acestuia. Astfel, pentru acumularea separată a informației cu privire la valoarea primelor de asigurare intermediate de personalul propriu sau asistentul în brokeraj, pe lângă înregistrările de mai sus urmează a reflecta:
 • La valoarea primei de asigurare intermediate de personalul propriu al intermediarului: 
        Debit contul 961 „Prima subscrisă prin personal propriu”
 • La valoarea primei de asigurare intermediate de asistenții în brokeraj:
        Debit contul 962 „Prima subscrisă prin asistenți” 

2. Încasarea primei de asigurare pentru produsele de asigurare achiziționate direct de intermediarul de asigurări: 
        Debit contul 241 „Casa” sau 
        Debit contul 242 „Conturi curente în valută națională” 
        Credit contul 229 „Alte creanțe pe termen scurt”, subcontul 229.5 „Creanțele pe termen scurt pe contractele de asigurare” 

3. Actul de îndeplinire a serviciilor de intermediere în asigurări încheiat cu asistenții în brokeraj
La finele fiecărei luni brokerul de asigurare semnează un act de îndeplinire a serviciilor de intermediere în asigurări încheiat cu asistenții în brokeraj, care cuprinde informații cu privire la volumul serviciilor prestate de asistenții în brokeraj, adică valoarea primei de asigurare intermediate precum și cuantumul comisionul asistentului (procent din valoarea primelor subscrise, în conformitate cu prevederile contractului de asistență în brokeraj încheiat de părți). 
Pe lângă acestea actul ar trebui să conțină și informații cu privire la modul de achitare a primelor de asigurare, dat fiind faptul că de așa o informație depinde calculul datoriei/creanței asistentului. Astfel se vor reflecta următoarele înregistrări contabile:
 • La valoarea primei încasate de asistent, pentru care brokerul eliberează asistentului factură:
        Debit contul 229 „Alte creanțe pe termen scurt”, subcontul 229.6 „Creanțele pe termen scurt ale Asistenților în asigurări” 
        Credit contul 861 „Plasarea riscurilor în asigurare/reasigurare”, subcontul 861.2 „Prima brută subscrisă intermediată de asistenții în brokeraj”

 • La valoarea totală a primei subscrise intermediate de asistent, valoare din care se calculează comisionul: 
        Credit contul 962 „Prima subscrisă prin asistenți”

 • La valoarea comisionului asistentului, pentru care asistentul eliberează brokerului factură:
        Debit contul 711 ”Costul vânzărilor”, subcontul 711.3 „Costul serviciilor prestate”
        Credit contul 539 ”Alte datorii pe termen scurt”, subcontul 539.5 „Datorii pe termen scurt ale Asistenților în asigurări” 

4. Actul de îndeplinire a serviciilor de intermediere în asigurări încheiat cu companiile de asigurări
Lunar intermediarul prezintă companiilor de asigurări un raport cu privire la volumul serviciilor îndeplinite și semnează un act de îndeplinire a serviciilor de intermediere în asigurări. Ca și în cazul precedent acest document trebuie să conțină suficientă informație cu privire la serviciile îndeplinite, cum ar fi numărul de contracte intermediate, prima brută subscrisă, modul de achitare a acesteia, cuantumul comisionului etc. 
Astfel se vor reflecta următoarele înregistrări contabile:
 • La valoarea primei de asigurare încasate direct la asigurător:
        Debit contul 861 „Plasarea riscurilor în asigurare/reasigurare”, subcontul 861.1 „Prima brută subscrisă intermediată”
        Credit contul 861 „Plasarea riscurilor în asigurare/reasigurare”, subcontul 861.3 „Prima brută subscrisă încasată direct de asigurător” 
 • La valoarea primei de asigurare încasate de intermediarul în asigurări, pentru care asigurătorul eliberează factură intermediarului:
        Debit contul 861 „Plasarea riscurilor în asigurare/reasigurare”, subcontul 861.1 „Prima brută subscrisă intermediată”
        Credit contul 539 ”Alte datorii pe termen scurt”, subcontul 539.4 „Datorii pe termen scurt ale Asigurătorilor” 
 • La valoarea comisionului intermediarului în asigurări, pentru care intermediarul eliberează factură asigurătorului:
        Debit contul 221 „Creanțe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”, subcontul 221.1 „Facturi de primit în țară”
        Credit contul 611„Venituri din vânzări”, subcontul 611.3 „Venituri din servicii prestate”

Intermediarii în asigurări trebuie să acorde o atenție deosebită semnării actelor de îndeplinire a serviciilor de intermediere în asigurări, dat fiind faptul că anume acest document dă dreptul acestora la comisionul din valoarea primelor de asigurare subscrise, acesta conține informația necesară pentru întocmirea rapoartelor specializate etc. Dar pe lângă acest document intermediarul trebuie să dispună de facturi la valoarea primelor brute subscrise încasate sau care urmează a fi încasate de către intermediar, eliberată de companiile de asigurări, și la valoarea comisionului, eliberată de intermediar. 

5. Plățile regulatorii de funcţionare achitate de brokerii de asigurări și/sau reasigurări în bugetul Comisiei Naționale a Pieţei Financiare
În conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de percepere a taxelor şi plăţilor, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.45/8 din 06 septembrie 2007, brokerii de asigurare și/sau reasigurare sunt obligați să calculeze și să achite lunar până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă plăți regulatorii de funcţionare, care reprezintă procent din valoarea comisionului din prima brută subscrisă pe luna precedentă. Această mărime (%) se stabilește în bugetul anual al C.N.P.F., aprobat prin hotărârea Parlamentului. Actualmente mărimea plății regulatorii de funcționare a brokerilor de asigurare și/sau reasigurare este de 0,4% (luna mai 2011) din comisioanele primite.
Prin urmare brokerul de asigurare și/sau de reasigurare va reflecta: calculul plăților regulatorii de funcţionare, în valoare de 0,4% din comisioanele primite: 
        Debit contul 711 ”Costul vânzărilor”, subcontul 711.3 „Costul serviciilor prestate”
        Credit contul 536 ”Datorii privind plăţile extrabugetare”, subcontul 536.3 „Plăți regulatorii de funcţionare a brokerilor de asigurare”
Achitarea plăților regulatorii de funcţionare, în valoare de 0,4% din comisioanele primite:
        Debit contul 536 ”Datorii privind plăţile extrabugetare”, subcontul 536.3 „Plăți regulatorii de funcţionare a brokerilor de asigurare”
        Credit contul 242 „Conturi curente în valută națională”

Un astfel de model de evidență a operațiunilor de intermediere în asigurări permite cu ușurință de a duce evidența decontărilor cu asigurații, asistenții și companiile de asigurări, de a întocmi rapoartele specializate, gestiona portofoliul de asigurare, precum și de a întocmi raportul financiar, astfel încât acesta să reflecte o imagine veridică, autentică și completă, în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate.

Pentru implementarea în practică a unui astfel de model ar trebuie să se elaboreze un cadru legal care ar reglementa astfel de operațiuni, precum și un șir de alte particularități ce apar în procesul derulării unei astfel de activități. O altă problemă cu care se confruntă intermediarii în asigurări sunt rapoartele specializate, la întocmirea cărora apar un șir de dileme, prin urmare acestea ar trebui perfecționate prin elaborarea unor instrucțiuni detaliate de completare a acestora. Pentru atingerea scopului pus în fața intermediarilor apare necesitatea elaborării unor softuri corespunzătoare activității date, care ar da posibilitatea de a duce o evidență contabilă și operațională transparentă.

Totuși sectorul dat de activitate în Republica Moldova este la etapa de dezvoltare și, respectiv, urmează a fi efectuate un șir de cercetări și adaptări la condițiile piețelor internaționale de asigurări, aceasta din urmă fiind furnizorul principal de experiențe și practici pentru țara noastră.BIBLIOGRAFIE: 
1. Legea contabilităţii № 113-XVI din 27 aprilie 2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 90-93, din 29 iunie 2007 
2. Lege Nr. 35 din 03.03.2011 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011–2014 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011–2014 // Monitorul Oficial Nr. 70-73 din 29.04.2011 
3. Legea cu privire la asigurări № 407 din 21 decembrie 2006 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 47-49, din 07 aprilie 2007
4. Ordinul cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Planului de conturi contabile ale activităţii economico-financiare a întreprinderilor № 174 din 25.12.97 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 88-91, din 30 decembrie 1997
5. Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.45/5 din 16.10.2009 „Cu privire la aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor specializate ale intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări” // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.197-200/877 din 31.12.2009
6. Regulamentul cu privire la cerinţele faţă de persoanele cu funcţii de răspundere ale asigurătorilor / reasiguratorilor şi intermediarilor în asigurări - Anexa nr. 3 la Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 13/3 din 3 aprilie 2008 
7. Hotărâre Nr. 45/8 din 06.09.2007cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de percepere a taxelor şi plăţilor de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare // Monitorul Oficial Nr. 165-167 din 19.10.2007 
8. Hotărâre Nr. 77 din 27.11.2009 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2010 // Monitorul Oficial Nr. 181-183 din 11.12.2009 
9. „Corespondenţa conturilor contabile conform prevederilor S.N.C. şi Codului Fiscal” / Alexandru Nederiţă. - Chişinău: Contabilitate şi audit, 2007. - 640 p. 
10. „Contabilitatea financiară”/ Al. Nederiţă - Chişinău, ACAP, 2003, 640p
11. „Contabilitatea în organizațiile de asigurări” / Cristina Dolghi – Chișinău, CFP USM, 2008

Contabil expert al FlagMAN-D Ciobanu Irina
Comments